December 2017

Open Access
Research Article
Priya Kumar and Narendra Kumar Dhakad
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1296
Open Access
Research Article
Prasad, P. V. N. R., Lavanya and Lakshmi K. J
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1338
Open Access
Research Article
Siddesh M B., Jaison Thomas., Subair Nangarath Mundachi and Jagadeesh K
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1324
Open Access
Research Article
Sanadi, RM and Ramteke, KR
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1325
Open Access
Research Article
Mamatha J and Devanna N
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1326
Open Access
Research Article
Thangaratham T., Sundar S.K Madhavan S and Renugadevi M
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1299
Open Access
Research Article
Indranil Sen., Atanu Chandra., Sampurna Chowdhury., Atreyo Chakraborty., Swayang Prakas Chowdhury and Rishan Singh Nongbet
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1327
Open Access
Research Article
Devinder Singh and Randev Singh
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1309
Open Access
Research Article
Venkat Reddy Marakala., Shylaja Allu., Vinil Chaitanya and Chandrakumar Shanmugam
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1328
Open Access
Research Article
Osman Basha P., Sudarsanam G., MadhuSudhan Murthy J and Reddaiah B
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1329
Open Access
Research Article
Devika Bhide., Saba .R.Shaikh and Ujwal Yeole
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1339
Open Access
Research Article
Aman Kumar
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1310
Open Access
Research Article
Suryakant Yadav., Chandra Shekhar Tiwari., Imteyaz Alli and Preeti Sahu
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1312
Open Access
Research Article
Duraimurugan, V., Jeevanandham, P., Jayakumar, S and Paramanandham, J
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1334
Open Access
Research Article
Sowmya R and Nagaraj H
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1340
Open Access
Research Article
Debashish Paramanick, Ravindra Pandey, Shiv Shankar Shukla, Shailesh Jain, Neeraj Sharma and Vikash Sharma
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1311
Open Access
Research Article
Mangalagowri B and Nagaraj H
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1330
Open Access
Research Article
Venkata Naga Baji Tokala
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1331
Open Access
Research Article
Zafar Shareef and Shareef J.W
Subject:
science
DOI:
http://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2017.0812.1342
Open Access
Research Article
Jayalalitha Y., Krishan Kumari A and Masthanaiah T
Subject:
science
DOI:
22761-22767